Κυριακή 21η Νοεμβρίου 1965

Την Κυριακήν 21ην Νοεμβρίου, μετά πάσης εκκλησιαστικής  επισημότητος, και με ομόθυμον συμμετοχήν του εκκλησιάσματος! Εγένετο εις τον Ιερόν Ναόν του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης χωροστατούντων! των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών! Γόρτυνος κ. Ευσταθίου, Τριφυλλίας κ. Στεφάνου και Γρεβενών κ. Χρυσοστόμου η εις Μητροπολίτην Γυθείου και Οιτύλου χειροτονία του Αρχιμανδρίτου κ. Σωτηρίου Κίτσου, άχρι τούδε ιεροκήρυκος της μητροπόλεως Γόρτυνος- Μεγαλουπόλεως.

Η χαρά και η ικανοποίησης όλων εκείνων, που έχουν την τιμήν να γνωρίζουν τον νέο Ιεράρχη, υπήρξε μεγάλη, διότι εν το προσώπω του νέου Μητροπολίτου ημείφθη η αρετή και η συνεχής αυταπάρνησις δια τον ευαγγελισμόν των ψυχών εις τα απρόσιτα χωρία της επαρχίας του.

Ο Σεβασμιώτατος Σωτήριος

Ο Σεβασμιώτατος Σωτήριος προέρχεται από πτωχήν αγροτική οικογένεια. Εγενήθη το 1920 εις Κατσίμπαλι Φιλιατών. Εσπούδασε με πολλάς στερήσεις! υπήρξεν εργαζόμενος φοιτητής. Το 1947 έλαβεν το πτυχίο της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατόπιν, επί τριετίαν, υπηρέτησε την πατρίδα ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Την 18-2-1951 εχειροτονήθη διάκονος υπό του Γόρτυνος Γερμανού! Την δε 26ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, πρεσβύτερος, υπό του τότε Μητροπολίτου Τριφυλλίας και νυν Δημητριάδος Δαμασκηνού.

Επί δεκαπέντε συναπτά έτη διετέλεσεν ιεροκήρυξ Γόρτυνος- Μεγαλουπόλεως, επισκεφθείς με ευαγγελικόν ζήλο και αυταπάρνησιν, και τα πλέον απομεμακρυσμένα και δύσβατα χωρία. Αποφυγών τους Χρυσοφόρους ναούς της Πρωτευούσης και αναδειχθείς << οίος τον λόγον τοιόσδε και τον τρόπον>>. Όπως έγραψεν επί τη εκλογή του ο Αθηναϊκός τύπος, είχεν ιδιαιτέρα αδυναμία εις τα ορεινά χωρία, τα οποία ζουν περιφρονημένα από όλους τους επισήμους.

Κοντά στους σεισμοπαθείς

Πολλάκις, και με απαισίας ακόμη καιρικάς συνθήκας, δεν εγκατέλειψεν το θεάρεστον έργο του. Κατά την τελευταίαν δοκιμασίαν των σεισμών, δεν άφησε χωρίον της επαρχίας του, που να μην επισκεφθή, να μην παρηγορήση, να μην εμψυχώση, ν μην βοηθήση κατά τας δυσκόλους και φοβεράς εκείνας ημέρας.

Ρήτωρ από τους ολίγους. Ιεροπρεπής, όσον ελάχιστοι, στρατηλάτης επί κατακτήσει ψυχών, ηθικός, ταπεινός,αδαμαντίνου χαρακτήρος! Διακρινόμενος δια την θερμουργόν προς την εκκλησίαν και τον συνάνθρωπον αφοσίωσιν, ο Σεβασμιώτατος Γυθείου- Οιτύλου, έχει πολλά να επιτελέση εις την διαρκώς φθίνουσαν Μητρόπολίν μας.

Είμεθα ευτυχείς δια τον Μητροπολίτην μας

Είμεθα ευτυχείς λοιπόν όλοι οι αποτελούντες το ποίμνιον της Μητροπόλεως Γυθείου- Οιτύλου, διότι απεκτήσαμεν τόσον λαμπρόν Επίσκοπον, ο οποίος θα ποιμάνη το εμπιστευθέν υπό της εκκλησίας εις αυτόν ποίμνιον<< μετ’ επιστήμης>> καθιστάμενος << προς μεν τους χρηστούς ταπεινός, προς δε τους θαρσείς υψηλός… ίνα τους μεν ωφελήση, των δε ταπεινώση το φρόνημα>>. Όλοι τον αναμένομεν, με μεγάλην χαρά και ικανοποίησιν. Μαζί με την υποβολήν, επι την επαξία προαγωγή του, των ιδικών μας ευχών, όπως προοδεύη σοφία, και ηλικία και χάριτι, παρά Θεώ και ανθρώποις, τον διαβεβαιούμεν ότι θα είμεθα, ως Λάκωνες φοιτηταί, πιστοί εις τας επάλξεις του ιερού καθήκοντος, εις το πλευρόν του, εις το τόσον δύσκολον έργον που ανέλαβε. Έχει πολλά να επιτελέσει ως Μητροπολίτης Γυθείου- Οιτύλου.

Ο πρόεδρος των Λακώνων Φοιτητών

Βλασταράκος Βασίλειος

Η ενθρόνισις

Ο Μητροπολίτης Γυθείου- Οιτύλου Σωτήριος

Την Κυριακή 19ην Δεκεμβρίου 1965 εγένετο εις την πόλιν μας, με συμμετοχήν συσσώμου του λαού της πόλεώς μας! Του κλήρου των Επαρχιών Γυθείου- Οιτύλου, των δημάρχων Γυθείου και Φιλιατρών, η ενθρόνισις του νέου Μητροπολίτου μας Κου Σωτηρίου. Τον Σεβασμιώτατον συνώδευον οι Μητροπολίται Σπάρτης- Μονεμβασίας κ. Κυπριανός, Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ευστάθιος, Τριφυλλίας κ. Στέφανος, Κεφαλληνίας κ. Προκόπιος, και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Καθ’ όλην την διαδρομήν, από Σπάρτης μέχρι Γυθείου, μία φωνή ηκούετο από τους φιλοθρήσκους κατοίκους των χωρίων της Λακωνίας! <<ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ>>. Εις τον Μητροπολιτικόν ναόν του Αγίου Γεωργίου Γυθείου, όπου και εγένετο η ενθρόνισης  ωμίλησαν αναπτύξαντες την δράσιν του Σεβασμιωτάτου, ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ευστάθιος! και ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Κυπριανός, αναφερθείς εις το νόμιμον της εκλογής των νέων αρχιερέων, εξάρας όλως ιδιαιτέρων την Εκκλησιαστικήν ικανότητα του νέου Μητροπολίτου.  

 

 

Φωτογραφίες  Πέτρος Γεωργαρίου

πηγή Φάρος της Λακωνίας 1965

 

 

Αφήστε μια απάντηση