ΔΙΑ ΤΟΝ  κ. Νομάρχην Λακωνίας: Να χορηγηθή μικρά πίστωσις δια την εξερεύνησή του.

Σπήλαιον ”Πλακωνίθα”

Κατά την προ διμήνου γενομένην διάνοιξην, η οποία έγινε κατά το ήμισυ, του νέου αυτοκινητοδρόμου Ποταμού- Μεζάπου, βορειοανατολικά του χωριού Μέζαπος, ευρέθη κατακόρυφος είσοδος, μεγάλου σπηλαίου.

Η είσοδος του σπηλαίου εβρίσκεται εις το κτήμα Γεωργίου Παναγιώτου  Κουμπούρου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Μίνας. Από την είσοδον αυτήν , οι εισελθόντες εργάται, έφθασαν εις μίαν σάλα, με απέραντον έκτασιν. Της οποίας η οροφή είναι διακοσμημένη με θαυμασίους σταλακτίτας, διαφόρων αποχρώσεων. Και το πλείστον του δαπέδου της, καλύπτει λίμνη με πόσιμο νερό.

Το σπήλαιον ” Πλακωνίθα”, ως μας είπε ο συνταξιούχος, κ. Νικόλαος Κουμπούρος, είναι γνωστό από τα παλαιά χρόνια. Έχει κανονικήν είσοδον, με ανώμαλη κλίμακα, η οποία, είναι περί τα εκατόν πενήντα μέτρα, πιο πέρα, από την νέαν είσοδον. Δεν φαίνεται όμως καθώς είναι καλυμένη από θάμνους και βάτα.

Λέγεται ότι έχει μήκος δύο χιλιόμετρα, και επικοινωνεί με τον χαραμπό ” Μέρδιπο”, εις το χωρίον Έρημος.

Μέγαν εύρημα δια την Μάνην

Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι το σπήλαιον αυτό, είναι ένα νέον εύρημα δια την Μάνην, και πρέπει να αξιοιηθή τουριστικά. Διότι οι εργάται, έβγαλαν έξω απεσπασμένο κομμάτι Σταλακτίτου, χρώματο λευκού, του οποίου το σχήμα μοιάζει με προτομήν ωραιοτάτης γυναικός, Αφροδίτης.

Η ανακάλυψις του νέου λημναίου σπηλαίου, ”Πλακωνίθα”, έγινε γνωστή, εις την κ. Άννα Πετροχείλου, με παράκλησιν να το επισκεφθή, και να το εξερευνήση. Επειδή όμως εζήτησε αμοιβή, η επίσκεψις και η εξερεύνησή του, δεν έγιναν μέχρι σήμερα.

Παρακαλείται ο νομάρχης Λακωνίας, κ. Στυλιανός Σκανδάλης, να χορηγήσει την μικράν πίστωσιν των δέκα χιλιάδων δραχμών την οποίαν να θέση εις διάθεσιν της κ. Πετροχείλου. Ώστε να δυνηθή αύτη να εξερευνήση το ανακαλυφθέν σπήλαιον ” Πλακωνίθα” του Μεζάπου.

 Απάντησις της κ. Πετροχείλου

Λίγες ημέρες αργότερα, η κ. Πετροχείλου, με επιστολή της στο ” Φάρο της Λακωνίας” απαντάει στα περί αμοιβής της

Κε Διευθυντά

Θα σας παρακαλέσω όπως δημοσιεύσητε εις την έγκριτον υμών εφημερίδαν σας, απάντησίν μου, προς τον κ. Π. Δρακουλινάκον, σχετικώς με την δημοσίευσιν του, περί του σπηλαίου ”Πλακωνίθα ”

” Το περί ου σπήλαιον ”Πλακωνίθα”, μου έγινε γνωστόν την 16ην  Νοεμβρίου κατά το ταξείδι μου προς Μίνα. Σκοπός του ταξειδίου ήτο η εξερεύνησις, χαρτογράφησις, και μελέτη του σπηλαίου ” Αλοτσόσπηλο” Δρυάλου. Παραμείνασα δια τον σκοπόν αυτό εις Μέζαπον επι τριημέρου, ανευ προσκλήσεως, και επιβαρύνσεως  ουδενός.

Κατά την άφιξή μου εις Μίνα, εζήτησα πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω σπήλαιον, από τον πρόεδρον Κοινότητος Μίνας, κ. Κατσαφάδον, ως μόνον αρμόδιον, ο οποίος μου ανεκοίνωσε τα εξής:

<< Μετά την μικράν διάνοιξιν της εισόδου του σπηλαίου, επραγματοποίησε αναγνωριστικήν κατάβασιν βάθους 6 μέτρων, ο γραμματεύς της κοινότητος ο οποίος διεπίστωσε ότι υπάρχουν σταλακτίτε και νερά. Κατόπιν τούτου, απεφασίσθη η διεύρυνσις της εισόδου του, μελλοντικά,  για να είναι εύκολη η επίσκεψίς του. Εάν δε παρουσίαζε τούτο ενδιαφέρον, θα σας ειδοποιούσαμε να το εξερευνήσετε>>.

Κατά συνέπειαν όυτε το σπάλαιον εγνώριζα, ούτε κανείς μου ανέφερε ποτέ σχετικώς, ούτε εζήτησα ποτέ από κανέναν χρήματα δια την εξερευνησίν του. Και ούτε ποτέ ημείφθην, για εξερεύνηση σπηλαίων μέχρι σήμερα ως είναι πανελληνίως γνωστόν.

Άρα η αναγραφείσα εις το περί ου δημοσίευμα περί των δέκα χιλιάδων είναι εντελώς ανυπόστατες.”

Ευχαριστούσα δια την φιλοξενίαν

Αννα Πετροχείλου 

Αφήστε μια απάντηση