Σημείωμα του συντάκτη

Με την βοήθεια συνεργατών καταγράψαμε την σχετική νομοθεσία που υποστηρίζει τον καταναλωτή νερού και ρεύματος! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο καταναλωτής να ζητήσει την βοήθεια του νομικού του συμβούλου! Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι το παρόν άρθρο είναι η άποψή μας για τα συγκεκριμένα κοινωνικά αγαθά! Και δεν προτρέπουμε κανέναν να την ακολουθήσει χωρίς την συνδρομή του νομικού του συμβούλου!

Εισαγωγή

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας, έχει σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποβαθμίσει  την ποιότητα ζωής, την ψυχική ισορροπία, την τιμή και αξιοπρέπεια! Και έχει όχι μόνο θέσει σε κίνδυνο, την ζωή των πολιτών, αλλά πολλές φορές οδηγεί  και σε απώλεια ζωής! Η Διακοπή του πόσιμου ύδατος και του ρεύματος είναι μία εκ των ενεργειών που φέρνουν τον καταναλωτή σε ακραίες καταστάσεις! Παρόμοιες  συνέπειες όμως, υφίστανται ακόμα και οι πολίτες που ζουν με τον βασανιστικό φόβο της διακοπής του πόσιμου ύδατος, η και ρεύματος και πολύ περισσότερο σε καιρό πανδημίας! Σε προηγούμενο άρθρο μας διαβάστε εδώ  αναφερθήκαμε περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα! Σε αυτό το άρθρο μας θα αναφερθούμε στο πόσιμο νερό και στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης δήμου Ανατολικής Μάνης! Βέβαια η νομοθεσία που θα αναφέρουμε πιο κάτω ισχύει για όλη την επικράτεια!

Κατά κοινοτικό δίκαιο = εμπορεύσιμο αγαθό.

Αποφάσεις (ΔΕΕ C-6/64, C-393/92, C-206/06, C-158/94, C-97/98).

Ελλάδα παροχή από προμηθευτή σε καταναλωτή = πώληση πράγματος, ενδ. Π. Πρωτ. Θ 24446/99. Νερό και ρεύμα: πώληση  (πράγμα) προέλευση από ενεργειακές πηγές (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Δίκαιο της ενέργειας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ).  Σημασία πρέπει να δοθεί ότι το νερό και το ρεύμα είναι αναγνωρισμένα κοινωνικά αγαθά

Το τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω νομοθεσίας, ισοδυναμεί τελικά με «πώληση» του «πράγματος ποσίμου ύδατος» από την ΔΕΥΑΑΜ στον νομέα του, ο οποίος γίνεται και ιδιοκτήτης του (ΑΚ 513 επ., 999,1067).

Α) α) Σύμφωνα με τον νόμο (ΠΚ 372, ΑΚ  947-8) (και σχετική οδηγία της ΕΕ) (*) το πόσιμο νερό  είναι ΠΡΑΓΜΑ, το οποίο έχει εκούσια και νόμιμα παραδώσει η ΔΕΥΑΑΜ συμβατικά  στην αποκλειστική φυσική εξουσία (κατοχή) νομή με διάνοια κυρίου στην κατοχή των χρηστών της σύμφωνα με τα άρθρα (ΑΚ 974 και 1067), στα πλαίσια των μεταξύ των Έγγραφης Συμφωνίας.

 

* Άρθρο 513 – Αστικός Κώδικας – Έννοια της πώλησης

Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε.

**Άρθρο 999 Ή 1000 – Αστικός Κώδικας – Περιεχόμενο κυριότητας

Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να το διαθέτει κατ’ αρέσκεια και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό.

Άρθρο 1067 – Αστικός Κώδικας

Εκείνος που έχει δικαίωμα από ενοχική σχέση με τον κύριο του πράγματος ή με άλλο δικαιούχο, να πάρει τα προϊόντα ή άλλα συστατικά του πράγματος, γίνεται κύριος όταν αποκτήσει τη νομή τους.

Συνεπώς, η ΔΕΥΑΑΜ, τελικά ΔΕΝ είναι ούτε Ιδιο-Κτήτης, ούτε φυσικά «Κάτοχος» του ΠΟΣΊΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ του σπιτιού του χρήστη.

Παρακράτηση κυριότητας

Η Σύμβαση για την διαδοχική ανά δίμηνο πώληση ΠΌΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ από την ΔΕΥΑΑΜ στον χρήστη και νομέα του, γίνεται ΧΩΡΙΣ τον όρο παρακράτησης της κυριότητας του ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ από την ΔΕΥΑΑΜ (ΑΚ 532).

Άρθρο 532 – Αστικός Κώδικας – Όρος διατήρησης της κυριότητας

Αν στην πώληση έχει τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα ωσότου αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή επέρχεται μόλις πληρωθεί η αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματος. Και ότι ο πωλητής, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, έχει δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση! Ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου του παραδοθεί το πράγμα.

Με την διαδοχική (ανά 4μηνο) πώληση του «πράγματος ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ» από την ΔΕΥΑΑΜ στον χρήστη, ο τελευταίος γίνεται νομέας και ιδιοκτήτης του «πράγματος ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ» (ΑΚ 974, 999, 1067). Η ΔΕΥΑΑΜ  πρώτα (προκαταβολικά) παραδίδει το «πράγμα- ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΟ» στον χρήστη!  Και στο τέλος της ΤΕΤΡΆΜΗΝΗΣ χρήσης του (κατανάλωσής» του από τον χρήστη-νομέα του), ο τελευταίος καταβάλει το τίμημα της 4μηνης νομής και ιδιοκτησίας του πόσιμου νερού (ΑΚ 374)  

Η ΔΕΥΑΑΜ πωλεί το ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ως πράγμα) και ΔΕΝ παρέχει (ως παροχή) ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ως υπηρεσία). Άλλωστε «παροχή» χωρίς «περιεχόμενο- αντικείμενο» (δηλ. το «ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ») είναι κενή νοήματος και ανυπόστατη.

Συνεπώς ο χρήστης του ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ είναι αποκλειστικός Ιδιο-Κτήτης του (Ιδιο-Κάτοχός του-νομέας του), της έννοιας της Ιδιοκτησίας εδώ (στο Ποινικό Δίκαιο) κρινομένης σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 999 επ.).

 

*Άρθρο 999 Ή 1000 – Αστικός Κώδικας – Περιεχόμενο κυριότητας

Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να το διαθέτει κατ’ αρέσκεια. Και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό.

 

Προστασία της ιδιοκτησίας

Β) Το άρ. ΠΚ 372 συνιστά «προστασία» της Ιδιο-Κτησίας του πράγματος (ΑΚ 999), αλλά, και σε συμφωνία με τα παραπάνω, Ιδιοκτησία χωρίς κατοχή πράγματος είναι  ομοίως χωρίς νόημα και ανυπόστατη.

Κι επειδή-σύμφωνα με τα παραπάνω- νομέας, κάτοχος και ιδιοκτήτης του ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ στον τόπο (οικία) χρήσης του, είναι ο χρήστης του ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, το αρ. ΠΚ 372 προστατεύει την ιδιοκτησία του χρήστη επί του ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ στην οικία του και από την βίαιη αφαίρεση του ρεύματος από την ΔΕΥΑΑΜ (η οποία ήταν ο πρώην ιδιοκτήτης του ρεύματος). Σύμφωνα και με το άρθρο 989 του Αστικού Κώδικα νομέας που διαταράχθηκε παράνομα, έχει δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή την ΠΑΥΣΗ της διατάραξης καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Και δεν αποκλείεται η αξίωση αποζημίωσης για τις αδικοπραξίες.

* Άρθρο 372 – Ποινικός Κώδικας – Κλοπή

  1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα! Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών!· Και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
  2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.

Προστασία σε περίπτωση διατάραξης

* Άρθρο 989 – Αστικός Κώδικας – Προστασία σε περίπτωση διατάραξης

Ο νομέας που διαταράχτηκε παράνομα έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Αξίωση αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

Συνεπώς η «ΒΙΑΙΗ ΑΦΑΊΡΕΣΗ»! Και χωρίς την συναίνεσή του αποκλειστικού χρήστη (ιδιοκτήτη και κατόχου του πόσιμου ύδατος) αφαίρεσή (διακοπή) του πόσιμου ύδατος από την ΔΕΥΑΑΜ (προμηθευτή/ διανομέα)! Για ληξιπρόθεσμες οφειλές του χρήστη ΠΌΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ προς αυτήν, συνιστά την Διάπραξη εκ μέρους της ΔΕΥΑΑΜ,  ΚΛΟΠΗΣ…! (ΠΚ 372) εις βάρος του χρήστη. Στην περίπτωση δε αυτή, ο Νομέας του ΠΌΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (χρήστης) μπορεί νόμιμα να αποκρούσει με τη βία την διατάραξη ή την απειλούμενη αποβολή του από την νομή (ΑΚ 985-6).

Δικαίωμα του νομέα από τον οποίο αφαιρέθηκε το ρεύμα η το νερό

* Άρθρο 372 – Ποινικός Κώδικας – Κλοπή

  1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα! Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών· και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.2.

Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.

** Άρθρο 985 – Αστικός Κώδικας

Ο νομέας έχει δικαίωμα να αποκρούσει με τη βία κάθε διατάραξη ή απειλούμενη αποβολή από τη νομή.

Ο νομέας κινητού από τον οποίο αφαιρέθηκε αυτό παράνομα έχει δικαίωμα να το ξαναπάρει με τη βία! Από το δράστη που συλλαμβάνεται ή καταδιώκεται επ’ αυτοφώρω.

Ο νομέας ακινήτου από τον οποίο αφαιρέθηκε αυτό παράνομα έχει δικαίωμα να το ξαναπάρει με τη βία αμέσως μετά την αποβολή.

Τα ίδια δικαιώματα έχει ο νομέας που προσβλήθηκε και κατά των διαδόχων κατά των οποίων αντιτάσσεται το επιλήψιμο της νομής.

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές η διακοπή

Επιπλέον τούτων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των χρηστών για την κατανάλωση «ληξιπρόθεσμης κατανάλωσης ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» παρελθουσών μηνών, η ΔΕΥΑΑΜ αφαιρεί (διακόπτει) ένα  πράγμα (πόσιμο νερό) που είναι Συμβατικά στην Κατοχή και Νομή-Ιδιοκτησία του Χρήστη και που είναι «μη- ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό»  το οποίο δεν έχει ακόμα καταναλωθεί και το οποίο («μη- ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό»), είναι διαφορετικό πράγμα από το «ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό».

Μάλιστα, κατά την στιγμή της διακοπής του «μη-ληξιπρόθεσμου πόσιμου νερού», το «ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό» ΔΕΝ υπάρχει καν, λόγω της κατανάλωσής του.

Και το «ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό», είναι αναγκαστικά ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  από το «μη- ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό»! Και ως προς την προφανή των νομική διαφορά και ως προς τις συνέπειες της νομικής των διαφοράς (ως «ληξιπρόθεσμο» και «μη- ληξιπρόθεσμο»)! Αλλά και ως προς τις «φυσικοχημικές των ιδιότητες»! Διότι κανένα φυσικό στοιχείο και φαινόμενο δεν είναι ίδιο με τον «εαυτό» του, μετά από έστω και μια απειροελάχιστη πάροδο του χρόνου! Λόγω του παγκόσμιου φυσικού νόμου της «Εντροπίας»! Η οποία καθορίζει και το αναπόφευκτα μονοσήμαντο, ήτοι της (του) μιας κατεύθυνσης προς το μέλλον, «ροής (βέλου) του χρόνου»! Δηλ. το γεγονός ότι ο «χρόνος είναι μη-αντιστρεπτός», που σημαίνει ότι: Κανένα φυσικό στοιχείο και φαινόμενο δεν είναι ίδιο με τον «εαυτό» του, μετά από έστω και μια απειροελάχιστη πάροδο του χρόνου.

Τέλος, μια επιπλέον διαφορά μεταξύ «μη-ληξιπρόθεσμου» και «ληξιπρόθεσμου» πόσιμου νερού, είναι και η εξής:

Το «μη- ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό» είναι αναγνωρισμένο «κοινωνικό αγαθό» (απ. 1972/2012 ΟλΑΠ)! Ενώ το «ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό» αντιμετωπίζεται ως κοινό «εμπορεύσιμο αγαθό» που επιδέχεται διακοπής του! Για λόγους καθαρά οικονομικού συμφέροντος της ΔΕΥΑΑΜ! Ακόμα και με τίμημα την υγεία και την ζωή των οικονομικά αδύνατων και φτωχών χρηστών του! Οι οποίοι είναι μοιραίο και αποδεκτό από ένα κράτος δικαίου, να πεθάνουν επειδή είναι φτωχοί και δεν μπορούν αντικειμενικά να πληρώσουν το ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ! Τοσούτων μάλλον που η αδυναμία τους αυτή, οφείλεται στην υπερχρέωση της εκάστοτε Κυβέρνησης για την κάλυψη των αδικαιολόγητων και υπέρογκων εξόδων λειτουργίας της! Και την ανικανότητά της για την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των δικών της οικονομικών στοιχείων και της χώρας γενικότερα .

Η θυσία της ανθρώπινης αξίας, τιμής, αξιοπρέπειας και ΖΩΗΣ! Για την επίτευξη οποιουδήποτε οικονομικού οφέλους! Υπέρ οιονδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένου  των δημοσίων οικονομικών (της Κυβέρνησης)! Δημοσίου συμφέροντος (διότι «δημόσιο συμφέρον» με τίμημα τον θάνατο των πολιτών είναι έννοια αδιανόητη)! Τοσούτο δε μάλλον υπέρ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ (ΔΕΥΑΑΜ), είναι απαράδεκτη κι αδιανόητη, από πολιτικής, νομικής και ηθικής πλευράς. Και παραβιάζει κατάφωρα το αρ.2.1 Σ, διότι υποβιβάζει τον άνθρωπο από υποκείμενο της εννόμου τάξεως σε απλό αντικείμενο και μέσο για την επίτευξη (οσονδήποτε σοβαρών, αδιάφορο) δημοσίων κι ακόμα τραγικότερο, ιδιωτικών συμφερόντων και σκοπών.

 Και το παραπάνω ονομαζόμενο «μη- ληξιπρόθεσμο ΠΌΣΙΜΟ ΝΕΡΌ», λέγεται ορθώς έτσι, διότι η ΔΕΥΑΑΜ το παραδίδει συμβατικά προκαταβολικά στην κατοχή, και νομή-ιδιοκτησία του χρήστη, με την υποχρέωση του τελευταίου να καταβάλει το τίμημα στο τέλος της χρήσης του (4μηνίας) (ΑΚ 374, 1067).

* Άρθρο 374 – Αστικός Κώδικας – Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

Ο υπόχρεος από αμφοτεροβαρή σύμβαση έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής, για όσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει ή δεν προσφέρει την αντιπαροχή (ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης), εκτός αν έχει υποχρέωση να εκπληρώσει πρώτος.

Σε περίπτωση παροχής προς περισσοτέρους, η ένσταση προτείνεται εναντίον καθενός για το μέρος που του αναλογεί ωσότου εκπληρωθεί ή προσφερθεί η όλη αντιπαροχή.

Άρθρο 1006 – Αστικός Κώδικας – Περιεχόμενο κυριότητας

Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να το διαθέτει κατ’ αρέσκεια και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό.

Συνεπώς, η ΔΕΥΑΑΜ, σε κάθε χρονική στιγμή της «διακοπής» του πόσιμου ύδατος που επιβάλλει στον χρήστη του για ληξιπρόθεσμες οφειλές του τελευταίου για την χρήση (κατανάλωση) παρελθόντος «ληξιπρόθεσμου πόσιμου ύδατος», του αφαιρεί αναγκαστικά και στην πραγματικότητα ένα άλλο και διαφορετικό με το τελευταίο  πράγμα, ήτοι του αφαιρεί το «μη- ληξιπρόθεσμο πόσιμο ύδωρ» το οποίο  δεν έχει ακόμα καταναλωθεί και γι αυτό η ΔΕΥΑΑΜ ουδεμία νομιμότητα διακοπής του έχει (επειδή δεν έχει καταναλωθεί και είναι συνεπώς «μη- ληξιπρόθεσμο»).

Στην πραγματικότητα μάλιστα, το «ληξιπρόθεσμο πόσιμο νερό» ΔΕΝ υπάρχει καν (διότι έχει καταναλωθεί), την στιγμή (και σε κάθε στιγμή) της διακοπής από την ΔΕΥΑΑΜ του «μη-ληξιπρόθεσμου ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ». Συνεπώς, η ΔΕΥΑΑΜ τελικά αφαιρεί Ένα ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (το «μη- ληξιπρόθεσμο»), που είναι Συμβατικά στην Κατοχή και Νομή-Ιδιοκτησία του Χρήστη (ΑΚ 1607), για το οποίο ο χρήστης ουδεμία ληξιπρόθεσμη οφειλή έχει προς την ΔΕΥΑΑΜ και για τον λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΑΜ  ΟΥΔΕΝΑ  νόμιμο δικαίωμα διακοπής του έχει, με συνέπεια η πράξη της διακοπής του να συνιστά ΚΛΟΠΗ εκ μέρους της ΔΕΥΑΑΜ εις βάρος του χρήστη, και η οποία (κλοπή), υπό τις παραπάνω συνθήκες που διαπράττεται, να αποκτά πρόσθετη ποινική βαρύτητα.

Γ) Τα ίδια ως παραπάνω ισχύουν ακόμα κι αν η «Κλοπή» (ΠΚ 372)  θεωρηθεί ως άρθρο  για την «προστασία μόνο της κατοχής» του πράγματος, διότι το άρ. ΠΚ 372 προστατεύει ισότιμα την «Κατοχή» ή/και «Ιδιοκτησία πράγματος» κι όχι αναγκαστικά την «Περιουσία».  Σχετικά αναφέρω:

(**) «Αντικείμενο κλοπής είναι και το πράγμα που ανήκει μεν στον δράστη (π.χ. ΔΕΥΑΑΜ) κατά κυριότητα, που όμως εξ` ενοχικής σχέσεως μετ` αυτού, έχει δικαίωμα να λάβει άλλος (ο χρήστης), όστις κατά το άρ.1067 ΑΚ, γίνεται κύριος του πράγματος, εάν απέκτησε την νομή («με διάνοια κυρίου-ΑΚ 974») (ΑΠ 251/1951, ΠΧρ.Α` 373).

Δ) Η σχετική νομοθεσία  προβλέπει ότι σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών π.χ. στην ΔΕΥΥΑΜ, γεννάται υπέρ της τελευταίας «δικαίωμα διακοπής ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ» κατά του οφειλέτη-καταναλωτή! Αλλά η ίδια αυτή νομοθεσία ΔΕΝ προβλέπει ότι η «άσκηση του δικαιώματος αυτού» -ούτε θα μπορούσε να προβλέψει- « από την ΔΕΥΑΑΜ » μπορεί να γίνει με τρόπο που συνιστά ΚΛΟΠΗ (ΠΚ 372) κατά των καταναλωτών! Όπως αντίθετα κι απαράδεκτα γίνεται τώρα σε καταναλωτές! Ήτοι με την «κρυφή, εν αγνοία και χωρίς την συναίνεση των καταναλωτών βίαιη διακοπή του ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΑΜ», η οποία (βίαιη διακοπή-κλοπή)  γίνεται και με τίμημα  την υγεία –και υπό προϋποθέσεις ασθενειών- και την ζωή των καταναλωτών.

Συνεπώς η «άσκηση του δικαιώματος αυτού από την ΔΕΥΑΑΜ» (βίαιη διακοπή ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) συνιστά Α) ΚΛΟΠΗ (ΠΚ 372),Β) Έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των καταναλωτών  (ΠΚ 306) και –υπό προϋποθέσεις- Γ) Πρόκληση θανατηφόρων βλαβών με ενδεχόμενο δόλο. (ΠΚ 299, 311).

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

Άρθρο 299 – Ποινικός Κώδικας – Ανθρωποκτονία με πρόθεση

  1. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον, τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή με ισόβια κάθειρξη.
  2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής, επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης.

* Άρθρο 311 – Ποινικός Κώδικας – Ανθρωποκτονία με πρόθεση

Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη. Με τις όποιες αλλαγές του μέχρι και σήμερα.

Ε) Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΑΜ (προμηθευτής/διανομέας) μπορεί μόνο να διεκδικήσει στα αστικά δικαστήρια την χρηματική ληξιπρόθεσμη οφειλή του χρήστη του «ληξιπρόθεσμου ΠΌΣΙΜΟΥ ΎΔΑΤΟΣ» προς αυτήν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του για την κατανάλωση παρελθόντος «ληξιπρόθεσμου ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης του ΑΚ και ΚΠολΔ! Αλλά πάντα τα παραπάνω μόνο με δικαστική εκτελεστή απόφαση (εκτελεστό τίτλο) (ΚΠολΔ 915 επ.)! Και όχι δια μονομερούς και «βίαιης» διακοπής του «μη-ληξιπρόθεσμου ΠΌΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ»! Διακοπή η οποία συνιστά κλοπή ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ της ΔΕΥΑΑΜ εις βάρος του χρήστη (βλ. και ΑΚ 383 «περί Υπερημερίας εκπλήρωσης του ενός», σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις).

Έκθεση σε κίνδυνο

ΣΤ) Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα, εκθέτετε σε κίνδυνο και τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΑΜ! Οι οποίοι θα προβούν σε διακοπή του πόσιμου ύδατος σε καταναλωτή με τις όποιες αλλαγές έχει διαφοροποιηθεί το άρθρο.

Άρθρο 46 – Ποινικός Κώδικας – Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός

  1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε· β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης.
  2. Όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκλημα, με μοναδικό σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκλημα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και με τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του εγκλήματος, τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού μειωμένη στο μισό.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω

 

Ζ) Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, και αφού σας αποδείξαμε ότι σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία,  διακοπή του πόσιμου ύδατος σε καταναλωτή είναι πράξη από εσάς ποινικά κολάσιμη, σας καλούμε να επανέλθετε στην τάξη, να επανασυνδέσετε με το δίκτυο πόσιμου νερού όσους καταναλωτές έχετε αποσυνδέσει, και να ακολουθήσετε την νομική οδό για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα σταθούμε απέναντί σας, θα κινηθούμε νομικά εναντίον της πράξης σας αυτής, και θα ζητήσουμε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του κ. Εισαγγελέα Γυθείου, καθώς δεν πρόκειται για ατομική υπόθεση καταναλωτή, αλλά για το κοινό καλό όλων των καταναλωτών.

Σας παρακαλούμε θερμά να μην μας φέρετε σε αυτή τη δύσκολη θέση ώστε να προβούμε σε ενέργειες εναντίον σας αλλά και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΑΜ οι οποίοι θα εκτελέσουν πράξη διατεταγμένη από τον πρόεδρο της υπηρεσίας φοβούμενοι ότι αν αρνηθούν θα τιμωρηθούν.

Αφήστε μια απάντηση